ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

2. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κέντρο τουριστικής προβολής Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

3. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός κοιμητηρίου Τ.Κ. Σαρανταπόρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού και υδροδότηση ποιμνιοστασίων Δ.Κ. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

7. Έγκριση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών - εργασιών των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

8. Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών στην Τ.Κ Άκρης και στα Παλιάμπελα Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

9. Έγκριση 3ου λογαριασμού της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δ.Σ και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.

10. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μηχανήματος έργου (GRADER) στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.

11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των κτιρίων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

14. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Δεκεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

15. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

16. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

17. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

18. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Καρυάς με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.

19. Έγκριση εκμίσθωσης των κατασκηνώσεων της Τ.Κ. Κοκκινοπηλού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ