Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων (9η αναμόρφωση)

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Κοινοτικού δάσους Τσακνιάς Δ.Κ. Βερδικούσιας 2019-2028».

3. Έγκριση 1ΟΥ πρακτικού δημοπρασίας «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ελασσόνας (Τροποποίηση της 1/2018 μελέτης)

5. Απ' ευθείας ανάθεση λόγω κατ' επείγοντος εργασιών συντήρησης αρδευτικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ολύμπου (λόγω έλλειψης πίστωσης)

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας.

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων για μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου – Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 14/2018 αποφ. Ειρηνοδικείου Ελασσόνας καταβολής δεδουλευμένων)

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (Αίτηση Ανακοπής σε διαταγή πληρωμής του Καραθανάση Νικόλαο κατά του Δήμου)

10. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ηλία Μιαρίτη στα πλαίσια υλοποίησης της αριθμ 1/2016 πράξης αναλογισμού.

11. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι κ. Κυριλλίδη Κύριλλου. (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τσαριτσάνης (οικία Καλαμά))

12. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι κ. Κυριλλίδη Κύριλλου. (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τσαριτσάνης (Αλώνια))

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ