ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου/εκτασης στον Οικισμό Καλυβίων της Τ.Κ. Κοκκινοπηλού για την εγκατάσταση τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας»

2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Σαρανταπόρου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων

3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι κ. Κυριλλίδη Κύριλλου. (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Μεγάλο Ελευθεροχώρι – Ανάκληση της 197/2018 απόφασης Ο.Ε. Τσαριτσάνη Οικία Καλαμά)

4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι της κ. Μαρίας Κατσιαβού για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)

5. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού επιτροπών διαγωνισμού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»

6. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ»

7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (4/2018 μελέτη-προϋπολογισμού 719.800,00 ευρώ)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (Αίτηση Ανακοπής σε διαταγή πληρωμής 1.200 ευρώ, της Μπαλαούρα Ελένης κατά του Δήμου )

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της υπ'αριθ.91/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (εργασίες και προμήθεια ιστών και φωτιστικών ποσού 32.472,00€)

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της ΔΕΥΑ και κατά της υπ'αριθ.92/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (επισκευές ποσού 61.735,50€)

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της ΔΕΥΑ και κατά της υπ'αριθ.93/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (αξιοποίηση γεώτρησης Πύθιο ποσού 41979,46€)

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της υπ'αριθ.94/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (προμήθεια υλικών ποσού 64784,10€)

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της υπ'αριθ.95/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (προμήθεια υλικών στην Δ.Κ.Βερδικούσιας ποσού 113742,16€)

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της υπ'αριθ.96/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (επισκευή βλαβών ποσού 32961,54€)

15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθ.13/2018 αγωγής του «Θεοδώρου Τζήκα» κατά του Δήμου Ελασσόνας και αφορά την καταβολή (σύμφωνα με την αγωγή) ποσού 19807,76€ για χωματουργικές εργασίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ