Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13-03-2019 και ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

sima dimouΕλασσόνα 07-03-2019

Αρ. Πρωτ.: 3420

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 13ηΜαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κοπή δέντρων στη Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης.

2. Εξέταση αίτησης παράταση ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

3. Γνωμοδότηση για την παρέκκλιση από τους όρους δόμησης σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του ΚωσταφάκαΘωμά του Ιωάννη.

4. Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης .

Ο Πρόεδρος Της Επιτροπής

Διονύσιος Αθαν. Μπαλούκας