Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03-06-2019 και ώρα 13:00

  • Εκτύπωση
Ελασσόνα 29 -05-2019
Αριθμ. Πρωτ: 8015

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1. Έγκριση 1ου πρακτικού έργου «Αναβάθμιση αστικού χώρου στο Δήμο Ελασσόνας».

2. Έγκριση 1ου πρακτικού έργου «Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης».

3. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών Δήμου Ελασσόνας ».

4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ).

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, Αγωγή 9/2019 Στέφανου Μαντζάρα του Ευθυμίου, Ειρηνοδικείο Ελασσόνας.

6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Βοηθητικών χώρων (Τουαλέτες)στο ΚΕΠ Ελασσόνας » .

7. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Ελασσόνας .

8. Έγκριση παραστάσεων και αμοιβών του πληρεξούσιου δικηγόρου ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ(αριθμ. 70/2019 απόφασης Ο.Ε - Αγωγή 10/2019 και 11/2019 Νικόλαου Καραθανάση του Δημητρίου.

9. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕΒΕ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληρ: Τζήκα Δέσποινα
Τηλ: 24933 50221
40200 Ελασσόνα