Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-06-2019 και ώρα 12:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ».

2. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019-2020»

3. Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

4. Έκθεση εσόδων-εξόδων(Α΄ τριμήνου 2019) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019.

5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ).

6. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίων για την αποδοχή του κληροδοτήματος ΧΑΤΖΗΚΑΚΊΔΗ ΣΩΚΡAΤΗ .

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, Αγωγές 1104/2018 , 1105/2018, 1106/2018 της εταιρείας «Νικόλαος Μίχος &ΣΙΑ ΕΤΕ».

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παροχή γνωμοδότησης για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε διαφορά (από αγωγές με ημερ. κατάθεσης ΑΓ117/31-12-2018 και ΑΓ118/31-12-201 της Ε.Τ.Ε «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ &ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. »).

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παροχή γνωμοδότησης για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε διαφορά (από αγωγή με ημερ. κατάθεσης ΑΓ116/31-12-2018 της Α.Ε «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

10. Έγκριση παραστάσεων και αμοιβών του πληρεξούσιου δικηγόρου Παπανικολάου Διαμαντή.

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση Δημάρχου στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελειοδικών.

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων στον Πταισματοδίκη Λάρισας.

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση υπομνήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.+

14. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ».

15. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας της έκτασης και εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού.

Συνημμένα

5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ α΄τριμήνου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ