ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7/7/2020

Share

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας 
την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ελασσόνα 03-07-2020
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                   Αριθμ.Πρωτ:11779
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6ης Οκτωβρίου 57,40200 Ελασσόνα                           Προς:Τα μέλη της Οικονομικής
Πληρ: Δάσιου Μελιτίνη                                                      Επιτροπής του Δήμου
Τηλ: 2493350241

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας
την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Εισήγηση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2020
2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων επί της υπ’αρ.313/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας
3. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από τα ένδικα μέσα επί της υπ’αρ.2/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» για την με αρ. κατάθεσης ΑΓ116/31-12-2018 αγωγής αυτής κατά του Δήμου, ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων επί εκδίκασης της με αριθ.24/2018 αγωγής του «Mπέλεση Αλέξανδρου» κατά του Δήμου Ελασσόνας και ορισμός αμοιβής.
6. Έγκριση της υπ’αρ.1233/23-6-2020 απόφασης Δημάρχου περί παράτασης διάρκειας ενός (1) μηνός εκτέλεσης του έργου «WIFI4EU-Προώθηση της Συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο στην κοινότητα Ελασσόνας» από την εταιρεία «Core Solutions & ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Έγκριση της υπ’αρ.1232/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στις Τ.Κ.Ολυμπιάδας και Φλαμπούρου».
9. Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος»
10. Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων»
11. Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ενός(1) αναρροφητικού σαρώθρου»
12. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου
13. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», δεδομένου ότι τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εννέα (9) μελών της Ο.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ν. ΓΑΤΣΑΣ: ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ – Η ΑΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

article thumbnail

Παρουσία του Διοικητή του Αστυνομικού τμήματος Ελασσόνας κ. Π. Μουταφίδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημαρχείο Ελασσόνας για το θέμα της διαχείρισης των αδέσπο [ ... ]

article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Άμεσα να αποζημιωθούν οι αμυγδαλοπαραγωγοί»

article thumbnail

Το πρόβλημα της επάρκειας πόσιμου νερού στην Κρανέα Ελασσόνας περιορίζεται σημαντικά μετά από παρεμβάσεις που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  [ ... ]

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 16:41
«Νέες στάσεις ποδηλάτου στην Ελασσόνα»
article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Χρειαζόμαστε μία φιλική πόλη και δρομολογούμε αντίστοιχα έργα και παρεμβάσεις»

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις