Νέος Κανονισμός Άρδευσης

Share

Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Ελασσόνας και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της περιοχής του.

Με την έκδοση του παρόντος Κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και των αγροτών ως προς την χρήση του αρδευτικού δικτύου, που ανήκει στoν Δήμο Ελασσόνας για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών με στόχο :

A) Την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης.

B) Την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών.

Γ) Την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας (08).

Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται:

1. Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

2. Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης.

3. Oι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης.

4. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου.

5. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης.

6. Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης.

7. Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης.

8. Οι απαγορεύσεις, οι παραβάσεις και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

Για να διαβάσετε τον Κανονισμό Άρδευσης πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
Καυκάκεια 2019
article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση Μελίσσι 2019
article thumbnail

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail