ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Share

     Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 719.800,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Δείτε όλη την περίληψη της διακήρυξης (Εδώ)

Δείτε όλη την διακήρυξη (Εδώ)

 1.TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

4α.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ

4β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4γ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4δ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

4ε.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΜΠΕΣ

5.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

6.ΕΣΥ

7.Σ.Α.Υ

8.Φ.Α.Υ

9.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11.ΤΕΥΔ

12.ΤΕΥΔ


 

 

 

 

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

                    Δείτε την πρόσκληση εδώ Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail