ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σαρανταπόρου

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σαρανταπόρου - 6.300,00 τ.μ στη θέση Στενοχώραφο.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57 την 5 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ.-11:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη την ίδια ημέρα ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των δέκα οχτώ Ευρώ (18,00€). Οι λοιποί όροι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 204/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Σ5ΥΩΡΟ-Ψ2Ζ)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (18 ευρώ / στρ) και τούτο υπολογιζομένου επί του συνόλου των οχτώ ετών (8) της μισθώσεως, ήτοι 90,72 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του Δήμου (https://www.dimoselassonas.gr), στην Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου και στον τοπικό τύπο.

Ελασσόνα, 21 -11-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Για τους όρους πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

                    Δείτε την πρόσκληση εδώ Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail