ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 2/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 283.624,40 €.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με άριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 209.000,00€ ,Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με το ποσό των 209.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 74.624,40€ χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα (ιδίους πόρους) του Δήμου Ελασσόνας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7135.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα με το ποσό των 209.000,00€ . Το υπόλοιπο ποσό των 74.624,40€ θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7135.03 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07-05-2019 και ώρα 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 13-05-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική .

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 4.574,60 €.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί, σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, μία νομαρχιακή, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas..gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :www.promitheus.gov.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2493350245 και 2493350208 ή ηλεκτρονικά στο Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για τη δικήρυξη πατήστε εδώ

Για το αρχείο espd-request.docx πατήστε εδώ

Για το αρχείο espd-request.pdf πατήστε εδώ

Για το αρχείο espd-request.xml πατήστε εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
Tουρνουά Basket 3x3
article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Τομέα Basket του ΓΣΕΕ σας π [ ... ]

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ