Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ»

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 935.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Για την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ

Για όλη τη διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για το εξώφυλλο, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

Για την ΕΣΥ, πατήστε εδώ

Για την αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

Για ΣΑΥ, πατήστε εδώ

Για ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για τοπογραφικό διάγραμμα, πατήστε εδώ

Για Οριζοντιογραφία-O1, πατήστε εδώ

Για Οριζοντιογραφία-O2, πατήστε εδώ

Για Μηκοτομή, πατήστε εδώ

Για ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ

Για ΤΕΥΔ (αρχείο κειμένου), πατήστε εδώ

Για Έντυπο συλλογής στοιχείων, πατήστε εδώ

Για Έντυπο συλλογής στοιχείων (αρχείο κειμένου), πατήστε εδώ

Για οικονομική προσφορά, πατήστε εδώ

Διατομές

Κατεβάστε τις διατομές πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Δ01

Δ02

Δ03

Δ04

Δ05

Δ06

Δ07

Δ08

Δ09

Δ10

Δ11

Δ12

Δ13

Δ14

Δ15

Δ16