Διακήρυξη προμήθειας δεξαμενής άρδευσης στην ΤΚ Γιαννωτών

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ». Ο προϋπολογισμός είναι τριάντα ένα χιλιάδες ευρώ (31.000,00 € ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 23%.

Περισσότερα...

Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2013

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2013» (ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτομικών-τυροκομικών, κατεψυγμένων, κρεοπωλείου, οπωρολαχανικών, πουλερικών ), ποσού 14.471,26 € για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της Δ.Ε. Ελασσόνας ,

Περισσότερα...

46 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ελασσόνας

Εκδόθηκε στις 12/11/2013 η δεύτερη ανακοίνωση πρόσληψης σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμους και στις περιφέρειες. Οι συμβάσεις εργασίες θα έχουν διάρκεια πέντε (5) μηνών και αφορούν προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ξεκινά στις 13-11-2013 και λήγει στις 20-11-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Περισσότερα...

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων 2014-15

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014-15» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, συνολικής ποσότητας 749.047 lt) για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας,

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (29.967,11€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ)», για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Παραρτήματος Γ΄ της υπ' αριθμ. πρωτ. 34390 / 05-11-2013 Διακήρυξης.

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

« Προκήρυξη Δημάρχου για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εισαγωγής ζώων σε δημοτικές βοσκές »

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969 « περί βεβαιώσεως και είσπραξης των προσόδων των Δήμων και κοινοτήτων »
Κ α λ ο ύ μ ε :
Όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στις Δημοτικές ενότητες που ανήκουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , και ως 20 Δεκεμβρίου 2013 , δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους βοσκοτόπους που διαχειρίζεται ο Δήμος Ελασσόνας, κατά το έτος 2014.

Περισσότερα...

Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Λουτρου, Μαγούλας, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Καρυάς

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα στην Δ.Κ. Καρυάς για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα έτη.

Τα ο υπό εκμίσθωση ακίνητο, αποτελείται από ισόγειο κατάστημα και οχτώ (8) δωμάτια ορόφου σε οικόπεδο 2.173 τ.μ.

Περισσότερα...

«Εκποίηση ξυλείας από την υλοτόμηση δάσους Δ.Κ. Βερδικούσιας»

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές συνολικά 544 κ.μ χρήσιμης δασικής ξυλείας της ΔΕ Βερδικούσιας, που προορίζεται για το εμπόριο και συγκεκριμένα: συστάδα 5/β 223,05 κ.μ του Δασαρχείου Ελασσόνας, συστάδα 4/δ 136,04 κ.μ και συστάδα 4/ζ 184,91 κ.μ. του Δασαρχείου Τρικάλων

Περισσότερα...

Διακήρυξη του έργου Τσιμεντοστρώσεις στις ΔΕ Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Ποταμιάς, Βερδικούσιας

Ο Δήμος Ελασσόνας διακηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 παράγραφος 4 & 5 του Ν.3669/08 ) σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 351.660,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 280.703,05 ευρώ , για αναθεώρηση 5.199,39 ευρώ, για Φ.Π.Α. 65.757,56 ευρώ).

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Προκήρυξη επιλογής Διευθυντών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ προκηρύσσει, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Ελασσόνας:

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής.
3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Διεύθυνση Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Διεύθυνση ΚΕΠ και Αποκέντρωσης.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Περίληψη διακήρυξης έκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων

« Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δολίχης, Καλιθέας, Κεφαλοβρύσου, Κακκινόγης, Λουτρου, Μαγούλας, Μεσοχωρίου Πραιτωρίου, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας και Φλαμπούρου».

Περισσότερα...

Εκποίηση ξυλείας από την υλοτόμηση δάσους Δ.Κ. Βερδικούσιας

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές συνολικά 544 κ.μ χρήσιμης δασικής ξυλείας της ΔΕ Βερδικούσιας, που προορίζεται για το εμπόριο και συγκεκριμένα: συστάδα 5/β 223,05 κ.μ του Δασαρχείου Ελασσόνας, συστάδα 4/δ 136,04 κ.μ και συστάδα 4/ζ 184,91 κ.μ. του Δασαρχείου Τρικάλων.

Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης εμποροπανήγυρης

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10 & 192 του Ν. 3463/06

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 η εκμίσθωση του χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στη Λαϊκή Αγορά για την ετήσια εμποροπανήγυρη που αρχίζει στις 2-09-2013 και διαρκεί έως 5-09-2013.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες:

1.pdf-logo Ανακοίνωση Προκήρυξης

2.pdf-logo Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

3.pdf-logo Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερα...

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Οι Λευκές μας Νύχτες
article thumbnail

Κυριακή 24 Μαρτίου Αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη ώρα 8:30 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη         [ ... ]