Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 17-01-2014 ώρα 14:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

5. Έγκριση λογιστικής τακτοποίησης υπολοίπων βεβαιώσεων εσόδων ΟΤΑ στην Δ.Ο.Υ Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των επετειακών εκδηλώσεων Τσαριτσάνης και «Καυκάκεια». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

7. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 50.288,62 € για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014, τεχνικού προγράμματος και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

9. Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

10. Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

11. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα – Γεφύρι Γιάννενας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

12. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Δ.Κ. Κρανέας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος

13. Έγκριση της μουσειογραφικής/μουσειολογικής προμελέτης του έργου «Κέντρο τουριστικής προβολής Δήμου Ελασσόνας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

14. Έγκριση της μελέτης «Αναμόρφωση – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου χώρου άθλησης εκτός σχεδίου Δ.Κ. Ελασσόνας (Περιοχή Προφήτη Ηλία) και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

15. Έγκριση της μελέτης «Οδογέφυρα στο Βλαχογιάννι Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Δρόμος Λεύκης – Μελέτη Οδοποιίας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

17. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Καρυάς – Συκαμινέας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

18. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

19. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών (ειδικά για τη συντήρηση οχημάτων). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

20. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

21. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη των Επιτροπών Παραλαβής έργων δαπάνης έως 8.804,10 €, δαπάνης έως 293.470 € και δαπάνης άνω των 293.470 €. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

22. Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλανόβρυσης Δήμου Ελασσόνας (Πακέτο Β)» ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

23. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κων/νος Κορακίδης.

24. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κων/νος Κορακίδης.

25. Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Χαρίσιος Γκουντούρας.

26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Χαρίσιος Γκουντούρας.

27. Εξέταση αιτημάτων του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου για μεταστέγαση του Αγροτικού Ιατρείου και του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας σε αίθουσες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου αντίστοιχα. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

28. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

29. Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδόμενων με αμοιβή (οίκων ανοχής) στην περιφέρεια του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

Σημ: Τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί σε όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr). Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να τα αναζητήσουν στην Γραμματεία του Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Συνημμένα αρχεία:

  1. pdf-logoΕτήσιο πρόγραμμα δράσης 2014 Δήμου Ελασσόνας
  2. pdf-logo1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 Δήμου Ελασσόνας
  3. pdf-logo1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 Δήμου Ελασσόνας
  4. pdf-logoΑπόφαση 77 ΦΟΔΣΑ «Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης οικονομικού έτους 2014»
  5. pdf-logoΑπόφαση ΟΚΠΑΠ 56 "Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης ( Ο.Π.Δ. ) 2014"
  6. pdf-logoΑπόφαση ΟΚΠΑΠ 55 "Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2014"
  7. pdf-logoΑπόφαση ΚΕΔΕ 02/2014 "Πρόγραμμα δράσης 2014"
  8. pdf-logoΑπόφαση ΚΕΔΕ 01/2014 "Προϋπολογισμός 2014"
  9. pdf-logoΠροϋπολογισμός εσόδων ΚΕΔΕ 2014
  10. pdf-logoΠροϋπολογισμός εξόδων ΚΕΔΕ 2014

Δημοτικά Νέα

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 12:04
Εγκρίθηκε το Open Mall της Ελασσόνας
article thumbnail

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων εγκρίνεται η δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου στην Ελασσό [ ... ]

article thumbnail

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλα [ ... ]

article thumbnail

  Με την υπογραφή συμφωνητικού εκτέλεσης έργου μετά από δημοπρασία, προϋπολογισμού 3.080.000 ευρώ,  ξεκινάνε οι ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στο δήμο Ελα [ ... ]

Τρίτη 16 Απριλίου 2019 08:23
Απολογισμός έργου
article thumbnail

Το Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα "Δημάρχου Βασίλη Φαρμάκη" ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "Απολογισμός έργου - Πρ [ ... ]

article thumbnail

Ένα έργο προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ που αφορά το αποχετευτικό σύστημα της Τσαριτσάνης ξεκίνησε και αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να συμβάλει τα μέγιστα στην προ [ ... ]

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Οι Λευκές μας Νύχτες
article thumbnail

Κυριακή 24 Μαρτίου Αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη ώρα 8:30 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη         [ ... ]