ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Share

     Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 719.800,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Δείτε όλη την περίληψη της διακήρυξης (Εδώ)

Δείτε όλη την διακήρυξη (Εδώ)

 1.TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

4α.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ

4β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4γ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4δ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

4ε.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΜΠΕΣ

5.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

6.ΕΣΥ

7.Σ.Α.Υ

8.Φ.Α.Υ

9.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11.ΤΕΥΔ

12.ΤΕΥΔ


 

 

 

 

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
Καυκάκεια 2019
article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση Μελίσσι 2019
article thumbnail

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail