ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

  • Εκτύπωση

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ελασσόνας, για το χρονικό διάστημα από την 31/10/2018 και μέχρι 30/10/2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά ασφάλισης μέχρι και την Τρίτη, 16/10/2018.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει για το σύνολο των ασφαλιστηρίων, σε έναν προμηθευτή, με τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα (Δ.Ο.Υ.)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 και την τεχνική έκθεση που ακολουθεί.

Ο Δήμαρχος

Ευαγγέλου Νικόλαος

Για την τεχνική έκθεση πατήστε εδώ