Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

Share

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 73.798,40 (εβδομήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 16/1/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δήμου Ελασσόνας, επί της οδού 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ 40200, στον πρώτο όροφο, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης. (β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης (γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης (δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα θα υποβάλλομαι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας δηλαδή 1.193,20 €.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimoselassonas.gr/, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

Για την αίτηση και οικ.προσφορά πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ                  

article thumbnail

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ο Δήμος Ελασσόνας διοργάνωσε την "Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο [ ... ]

article thumbnail

Αρ. Πρωτ.: 14223 Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχεία Πολιτισμού Ελασσόνας στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικ [ ... ]

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Ελασσόνας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, το μνημόσυνο, για την 198η επέτειο θ [ ... ]

article thumbnail

                    Δείτε την πρόσκληση εδώ Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ