ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό 74.350,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

 1. Για την περίληψη, πατήστε εδώ

 2. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

 3. Για το εξώφυλο μελέτης, πατήστε εδώ

 4. Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

 5. Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

 6. Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

 7. Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

 8. Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

 9. Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

 10. Για τη μελέτη ΣΑΥ , πατήστε εδώ

 11. Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

 12. Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε pdf-logo εδώ

 13. Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε word εδώ

 14. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, πατήστε pdf-logo εδώ

 15. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, πατήστε word εδώ

 16. Για το ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΧ. ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ                  

article thumbnail

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ο Δήμος Ελασσόνας διοργάνωσε την "Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο [ ... ]

article thumbnail

Αρ. Πρωτ.: 14223 Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχεία Πολιτισμού Ελασσόνας στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικ [ ... ]

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Ελασσόνας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, το μνημόσυνο, για την 198η επέτειο θ [ ... ]

article thumbnail

                    Δείτε την πρόσκληση εδώ Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ