Ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ του έργου: " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ "

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου: " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ " με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήµατος: 87993 καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.dimoselassonas.gr .

Για το ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, πατήστε εδώ

Για τη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΝ, πατήστε εδώ

Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, πατήστε εδώ

Για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, πατήστε εδώ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΜΕ, πατήστε εδώ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx, πατήστε εδώ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. pdf, πατήστε εδώ

Για τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πατήστε εδώ

Για τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πατήστε εδώ

Για τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πατήστε εδώ

Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, πατήστε εδώ

Για τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ. pdf, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ. docx, πατήστε εδώ

Για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, πατήστε εδώ

Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, πατήστε εδώ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.docx, πατήστε εδώ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf, πατήστε εδώ

Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, πατήστε εδώ

Για την ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, πατήστε εδώ

Για την ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΕΕΛ, πατήστε εδώ

Για την ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, πατήστε εδώ

Για την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΔΣΑ, πατήστε εδώ

Για τις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΔΡΑ, πατήστε εδώ

Για περαιτέρω ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΔΡΑ, πατήστε εδώ